EDUKACJA

Nasz cel:

 • Stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci i rodziców
 • Szczęście i rozwój waszych dzieci tak, żeby brylowały w szkole podstawowej
 • Nauka logicznego myślenia
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństw
 • Wychowanie zdrowych, aktywnych, wrażliwych i radzących sobie z problemami dzieci

Podstawy naszego działania to:

 • Wykwalifikowana kadra
 • Indywidualne podejście do dziecka
 • Edukacja poprzez zabawę i eksperymentowanie
 • Promowanie kreatywności wśród dzieci
 • Innowacyjne metody nauki języków obcych
 • Opieka psychologiczna i logopedyczna
 • Bogaty wybór pomocy dydaktycznych

Zapewniamy:

 • Wszechstronny rozwój Twojego dziecka
 • Przyswajanie wiedzy poprzez kreatywną zabawę i aktywne metody pracy
 • Indywidualizację procesu opieki, wychowania i nauczania
 • Równe szanse dla wszystkich  dzieci w tym  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Poszanowanie praw dziecka
 • Wychowanie z promowaniem wartości empatii i tolerancji
 • Wyzwalanie potencjału twórczego dziecka
 • Dzieciom i Rodzicom pomoc specjalistów według indywidualnej potrzeby
 • Dobry start  szkolny poprzez harmonijny rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych.
 • Rodzicom czynny udział w przedsięwzięciach przedszkola

W pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Dodatkowo korzystamy z autorskich programów opracowanych przez kadrę pedagogiczną Wysoko cenimy w swojej pracy indywidualizację metod i form procesu nauczania. Opracowując programy pracy dydaktyczno- wychowawczej bierzemy pod uwagę to, że każde dziecko jest inne. Dlatego wśród programów wybieramy te, które mają na celu indywidualne podejście nauczyciela do dziecka.

Ponadto włączamy do zajęć edukacyjnych elementy Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula E. Dennison'a, ,,Odimienną naukę czytania" wg Ireny Majchrzak wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg. dr E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, zajęcia ruchowe wg R. Labana, K Orffa oraz W. Sherbone. Prowadzimy szereg zajęć umuzykalniających wykorzystując naturalne instrumenty muzyczne. Stosujemy aktywizujące metody pracy z dziećmi: pantomimę, dramę, pedagogikę zabawy, metodę projektów.

Zwracamy uwagę, aby dziecko osiągało sukces na miarę swoich możliwości i cieszyło się z efektów swojej pracy. Radość, wewnętrzne zadowolenie, wiara we własne siły i możliwości, aktywność to cechy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w roli ucznia a później w życiu dorosłego człowieka.

Eksperymentujemy, odkrywamy, badamy i przeżywamy -to filary samodzielnego poszukiwania przez dzieci rozwiązań i formułowania wniosków końcowych. Takiemu zdobywaniu wiedzy służą liczne innowacyjne projekty, programy i akcje np.- założenie ogródków przedszkolnych, klub Eko- Mali badacze, Klub małego Europejczyka, Na ludową nutkę- z Turoniem po ulicach miasta. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki standard edukacji.

Dodatkowe zajęcia grupowe:
 • Zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
 • Gimnastyka z elementami akrobatyki,
 • Język angielski prowadzony przez native speaker
 • Klub Eko-mali badacze
 • Zajęcia taneczne z elementami języka hiszpańskiego
 • Warsztaty plastyczne,
 • Kuchcikowo,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Klub małego Europejczyka
Dodatkowe wsparcie specjalistyczne realizowane w ramach indywidualnych potrzeb dziecka i rodzica:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia z terapii ręki
 • Zajęcia z Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne